Εύρος Πρακτικής

μιασ βοηθου μητροτητασ

Πηγή: Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος (ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε.)

1. Σκοπός - Εύρος Υπηρεσιών

Η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού συνοδεύει τη γυναίκα στον τοκετό, της προσφέρει συναισθηματική και σωματική υποστήριξη, προτείνει μεθόδους
ανακούφισης και προσφέρει υποστήριξη και προτάσεις για το σύντροφο της επιτόκου. Όταν είναι δυνατό, η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού προσφέρει προ- και μετά- γεννητική συναισθηματική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης και συζήτησης πρακτικών και διαδικασιών καθώς και βοήθεια για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ώστε η γυναίκα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών. Η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού παρέχει υποστήριξη αλλά δε δίνει συμβουλές. Βοηθάει τους πελάτες της να διερευνήσουν τις εναλλακτικές διαθέσιμες επιλογές ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που τους ταιριάζουν ενώ παράλληλα τους στηρίζει στις αποφάσεις αυτές. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι οι Βοηθοί Μητρότητας Τοκετού δεν «συνταγογραφούν» κάποια θεραπεία, οποιαδήποτε πρόταση ή πληροφορία παρέχει η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού στη γυναίκα θα πρέπει να δίδεται με την προϋπόθεση ότι η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού θα προτείνει στη μητέρα, προτού εφαρμόσει κάποια πρακτική, να συμβουλευθεί το βασικό άτομο που έχει την ιατρική της φροντίδα.


Η Β
οηθός Μητρότητας Λοχείας υποστηρίζει και φροντίζει τόσο τη νέα μητέρα όσο και την οικογένειά της κατά τη λοχεία. Η Βοηθός Μητρότητας Λοχείας παρέχει στη μητέρα μη-ιατρική υποστήριξη και συντροφιά, πρακτική βοήθεια με τη φροντίδα του μωρού, με την προσαρμογή των άλλων παιδιών στα καινούργια δεδομένα της νέας οικογένειας, με την προετοιμασία γευμάτων και με την οργάνωση του νοικοκυριού. Η Βοηθός Μητρότητας Λοχείας παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε θέματα διατροφής του νεογνού, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στη μητέρα για την καλύτερη ανάκαμψή της μετά τον τοκετό και με άλλα θέματα σχετικά με τη λοχεία και παραπέμπει αναλόγως, εφόσον απαιτείται, σε άλλους επαγγελματίες.

Ο ρόλος της Βοηθού Μητρότητας Τοκετού άπτεται της συναισθηματικής και πρακτικής/ σωματικής υποστήριξης της επιτόκου. Η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού δεν ασκεί κλινικές ή ιατρικές πράξεις όπως η λήψη πίεσης, αίματος ή θερμοκρασίας της επιτόκου, έλεγχο των καρδιακών παλμών του εμβρύου, κολπικές εξετάσεις ή κλινική φροντίδα. Δεν κάνει διάγνωση ιατρικών εξετάσεων και δεν ερμηνεύει τα ευρήματα ιατρικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια του τοκετού. Εάν κάποια Βοηθός Μητρότητας ασκεί παράλληλα κάποια άλλη επαγγελματική ιδιότητα με ιατρική κατάρτιση και επιλέξει να προσφέρει στην πελάτισσά σας υπηρεσία έξω από το εύρος των Βοηθών Μητρότητας Τοκετού, τότε δεν θα πρέπει να συστήνεται ως Βοηθός Μητρότητας, αλλά με την άλλη επαγγελματική της ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή να περιγράφει τον εαυτό της με διαφορετικό όρο από αυτό της Βοηθού Μητρότητας και να προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με το εύρος της πρακτικής και τα κριτήρια του ιατρικού επαγγέλματος. Από την άλλη, εάν κάποια επαγγελματίας υγείας επιλέξει να περιορίσει τις υπηρεσίες της στο εύρος των υπηρεσιών μιας Βοηθού Μητρότητας Τοκετού, τότε είναι αποδεκτό να συστήνεται ως Βοηθός Μητρότητας Τοκετού.

Ο ρόλος της Βοηθού Μητρότητας Λοχείας άπτεται της συναισθηματικής και πρακτικής υποστήριξης κατά τη λοχεία και της παροχής πληροφοριών. Η Βοηθός Μητρότητας Λοχείας δεν παρέχει κανενός είδους κλινική, ιατρική ή φαρμακευτική πράξη, ή συμβουλή, όπως π.χ. να εξετάσει τη λεχώνα ή το μωρό, να λάβει θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, να διαγνώσει ιατρικές εξετάσεις ή κάποια άλλου είδους κλινική φροντίδα. 

Η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού προασπίζεται τις επιθυμίες της επιτόκου, όπως αυτές εκφράζονται στο πλάνο τοκετού, σε συζητήσεις πριν τη γέννα αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού, με το να ενθαρρύνει τη γυναίκα να θέσει ερωτήσεις στο γιατρό της και να εκφράσει τις επιθυμίες και τις ανησυχίες της. Η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού βοηθά τη μητέρα να ενσωματώσει αλλαγές στο πλάνο τοκετού, αν και εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη, και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της γυναίκας και του γιατρού. Τόσο οι επίτοκες όσο και οι Βοηθοί Μητρότητας Τοκετού πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο ρόλος τους ως «υπερασπιστές» δεν σημαίνει ότι η Βοηθός Μητρότητας Τοκετού θα μιλάει για λογαριασμό της γυναίκας ή θα παίρνει αποφάσεις για τη γυναίκα. Ο ρόλος του “υπερασπιστή” συμπεριλαμβάνει ενημέρωση και διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση.

Σε περίπτωση που το εύρος των υπηρεσιών της Βοηθού Μητρότητας Τοκετού δεν καλύπτει τις ανάγκες της μητέρας, τότε είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες συστάσεις/παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες ή πηγές πληροφόρησης.

2. Δέσμευση απέναντι στη Μητέρα

Όταν μια Βοηθός Μητρότητας συμφωνήσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε μια γυναίκα, έχει την υποχρέωση να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Βοηθός Μητρότητας πρέπει να μεριμνήσει να έχει ορίσει την αντικαταστάτριά της ώστε να διασφαλίσει τις υπηρεσίες της στη γυναίκα, εάν δεν καταστεί δυνατό να παραβρεθεί στον τοκετό. Εάν κάποια Βοηθός Μητρότητας Τοκετού επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία της με το συγκεκριμένο πελάτη, έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως την εν λόγω γυναίκα και να μεριμνήσει για την αντικαταστάτριά της, εάν αυτό επιθυμεί η γυναίκα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:
Συστήνοντας τη γυναίκα σε κάποια άλλη συνάδελφο Βοηθό Μητρότητας Τοκετού.
Ενημερώνοντας τη γυναίκα ότι κάποια άλλη Βοηθός Μητρότητας, μέλος του Συλλόγου ή όχι, μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλη για την περίπτωσή της.
Απευθυνόμενη στο Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας για πρόσβαση σε λίστα Βοηθών Μητρότητας ανά περιοχή, κρατώντας επαφή με τη γυναίκα ή την αντικαταστάτριά της Βοηθού Μητρότητας για να βεβαιωθεί ότι οι ανάγκες τις γυναίκας έχουν εκπληρωθεί.

3. Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση

Οι Βοηθοί Μητρότητας που πιστοποιούνται από το Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση για Βοηθούς Μητρότητας σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Σύλλογος.

Δες περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για την ολοκλήρωση τις πιστοποίησης Βοηθού Μητρότητας. από τον Σύλλογο, οι Βοηθοί Μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Σύλλογος.